Drift och skötsel - Mark 

Nedanstående är de instruktioner vi fått från Skanska vid överlämnandet.

Gräsyta 

Skötsel av gräsyta

Gräsytorna skall skötas med utgångspunkt från vilken funktion de skall ha i anläggningen. För att nå målet erfordras nedanstående arbetsmoment. 

Städning av gräsyta

Kontinuerlig städning: Ytorna rensas från främmande föremål under barmarksperioden.

Vårstädning: Utföres efter snösmältning och tjällossning. Ytor räfsas rena från döda växtdelar och främmande föremål.

Höststädning: Utföres då löven fallit till marken. Ytor räfsas rena från löv och främmande föremål. 

Gräsklippning

Gräset klipps så ofta att endast 1/3 av gräsets höjd borttages vid varje tillfälle. Klipphöjd = 40 mm. Puts utföres vid varje tillfälle intill hinder. 

Gödsling av gräsyta

3kg NPK 18-4-10/100m² i april och början av Augusti. 5kg kalksalpeter/ 100m² under juni-juli. 

Vattning av gräsyta

Vid ihållande torka (i första hand under tiden maj-juni) ca 10 mm/dag. Vid nyetablering (första växtsäsongen) senast då jorden torkat till 20 mm djup. Vattning av gräsarmeringsytor skall utföras med min 20 mm/vecka under perioden maj-augusti.


Planteringsyta 

Skötsel av planteringsyta

Planteringar är av prydnadskaraktär och skall skötas så att detta gynnas och utvecklas väl. Målet är en snabb etablering, riklig blommning och fruktsättning. 

Städning av planteringsyta

Kontinuerlig städning: Ytor rensas från främmande föremål under barmarksperioden.

Vårrengöring: Utföres efter snösmältning. Ytor rensas från främmande föremål. Löv nedmyllas i ytan.

Höstrengöring: Löv nedmyllas i ytan. 

Beskärning av buskar mm

Under garantitiden behöver normalt ingen beskärning utföras av nyplanterade träd och buskar.

Beskärning utförs där ej annat anges, så att växternas naturliga egenart kan bibehållas.

Döda, skadade och sjuka växtdelar tas bort kontinuerligt och borttransporteras. Beskärning utförs under senvintern.

Växter som blöder typ Acer (lönn) beskärs ej senare än december månads utgång:

Beskärningen utförs så att fläkskador ej uppstår och att tappar ej lämnas kvar. Rot- och stamskott från underlaget tas bort. All beskärning skall ledas av fackman.

Buskar:

Beskärning utförs ej utom på växtmaterial som utgör hinder vid fönster och kommunikationsytor. Vid denna beskärning tas gren av vid basen. 

Ogräsbehandling av planteringsyta

Kemisk ogräsbehandling kan inte utföras i ytor med örtartad vegetation. Ytor planterade med marktäckande växter skall rensas för hand.

Buskar:

Ogräsbehandlingen utförs innan ogräset hunnit blomma och sätta frö. 

Gödsling av planteringsyta

4 kg NPK 18-4-10/100 m² nedmyllas i lövsprickningen. 

Bevattning av planteringsyta

Bevattning skall utföras då risk för torkskador föreligger. Bevattning utförs i sådan omfattning vid varje tillfälle att jorden genomfuktas ner till rådande torkfront min 20 mm.

Buskar:

Behov av vattentillföresel regleras med rådande nederbörd. Bevattning utförs senast då jorden torkats ut till 50-80 mm. Vid varje bevattningstillfälle tillförs minst 15 mm.

Träd 

Skötsel av träd under garantitiden

Friväxande träd:

Skötseln skall ge en snabb etablering, skall bevara och genom ev. uppbyggnadsbeskärning framhäva de olika arternas karaktär. 

Beskärning av träd

Friväxande träd:

Konkurrentskott till toppskott tas bort. Krongrenar som sitter i tät krans reduceras i antal. 

Ogräsbehandling kring träd

Jordring diameter 1,0 m hålles öppen och fri från ogräs. Gäller träd i gräsyta. 

Gödsling av träd

Träd i grönyta:

Varje träd tillföres på våren 3 stycken gödselstavar NPK mikro. Stavarna placeras i trädkronans dropplinje. 

Bevattning av träd

Bevattning utförs med ca 200 l/per 14 dagar under maj - augusti. Om det regnat min 20 mm under perioden behöver vattning ej utföras. 

Bekämpning av ohyra och skadedjur på träd och buskar

Kontroll av växtsjukdomar och skadedjur utförs regelbundet så att angrepp kan stoppas.

Åtgärd diskuteras med fackkunnig.

Mekaniskt skadade växter åtgärdas genom beskärning och behandling med svampskyddande medel. 

LYCKA TILL MED ER ANLÄGGNING

Skanska Sverige AB, Väg och Anläggning

Kent Ragnarsson, telefon xxx - xxx xxx