Altaner

Den som önskar bygga en altan utanför sin lägenhet på bottenvåningen måste inkomma med skriftlig förfrågan till styrelsen, inklusive en enkel ritning. Styrelsen reserverar sig för undantag, men grundregeln är att altaner som uppfyller nedanstående kriterier kommer att godkännas:

- Tillbyggnaden måste vara lägre än 0,6 m över marknivå (för att undvika kommunalt bygglovskrav).
- Ett eventuellt plank eller staket får ej vara högre än 1,8 m över marknivå, sträcka sig mer än 3,0 m ut från huset eller placeras närmare än 4,5 m från föreningens tomtgräns (för att undvika kommunalt bygglovskrav).
- Inga förankringar eller andra ingrepp får göras i byggnadens grund.
- Grävning får ej ske i singelstenen närmast husväggen.
- Grundens ventilationsgaller får ej blockeras.
- Altanen får ej blockera stuprör och övrig vattenevakuering från huset.
- Ingen del av altanen får sträcka sig utanför den del av marken som disponeras av lägenhetsinnehavaren, d.v.s. 3,0 m utanför den till lägenheten hörande husväggen längs den sida av lägenheten där balkongdörren är lokaliserad.
- Godkända färger på altan med därtill hörande staket är träfärgat, "hus-rött" samt "fönsterkarms-vitt".